Nieuws

Heelsum, 24 maart 2021

Beste leden van 50+ Sport en Spel

Het is alweer een jaar geleden dat we voor het eerst met corona geconfronteerd werden en sindsdien hebben we te maken met de gevolgen van de Covid-19 maatregelen.

Voor de meesten van ons heeft het een grote invloed op het dagelijkse leven; niet sporten, minder bewegen en ook een zeer beperkte bezoekregeling voor vrienden en familie. Hoewel op dit moment de overheid weinig mogelijkheden ziet tot verruiming van de regels, begint er toch licht aan de horizon te komen.

De lente komt, de dagen worden langer en hopelijk zijn de meesten van ons over ruim een maand gevaccineerd, waardoor er meer mogelijkheden kunnen komen om de regels te verlichten.

Dat biedt weer perspectief en velen hebben aangegeven toch ook graag weer buiten te willen sporten. In dat kader zijn we met de trainers in overleg in hoeverre we na Pasen weer voorzichtig kunnen beginnen met buitensporten. Daarbij moeten we ons natuurlijk wel strikt aan de regels houden, zoals alleen sporten in groepjes van 2 en geen gezamenlijke groepslessen.

We zullen binnenkort met één groep experimenteren hoe dit in de praktijk uitvoerbaar is.   

Binnensporten is voorlopig helaas niet toegestaan, we hopen dat dit voor de zomer weer mag.

Natuurlijk zullen niet direct alle leden al mee willen doen, iedereen heeft daarbij ook zijn eigen verantwoordelijkheid en moet de risico’s voor zichzelf afwegen. We zijn daarom blij dat de meeste leden ons toch blijven steunen.

Als de regels weer wat verruimen geeft ons dat de mogelijkheid om snel de lessen aan te passen.     

Ondanks alle beperkingen wensen wij u allen fijne Paasdagen, geniet van de natuur en blijf bewegen.

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur van 50+ Sport en Spel  

Klaas Siccama

Voorzitter

Heelsum, 24 januari 2021

Beste sporters van 50+ Sport en Spel,

Dinsdagavond hebben de meesten van ons het bericht van de minister-president gehoord: Een volledige lock-down met een paar uitzonderingen wordt voortgezet en een avondklok gaat in per 23 janauari 2021. Dat betekent voor het sporten dat we in ieder geval nog langer sluiten. Alle sportaccommodaties moeten gesloten blijven tot ten minste 9 februari 2021. Ook buitensport in groepsverband is verboden. Maximale groepsgrootte is 2 personen. Helaas, maar het is niet anders! Zo gauw er verandering in deze maatregel komt zullen wij u informeren. Thuis sporten is niet verboden, het wordt zelfs aangeraden. Met enige creativiteit is dat goed te doen.

Met een sportieve groet,

Het bestuur van 50+ Sport en Spel

Heelsum, 16 december 2020

Beste sporters van 50+ Sport en Spel,

Maandagavond hebben de meesten van ons het bericht van de minister-president gehoord: Een volledige lock-down met een paar uitzonderingen. Dat betekent voor het sporten dat we in ieder geval voor vijf weken sluiten. Alle sportaccommodaties moeten gesloten blijven tot 19 januari 2021. Ook buitensport in groepsverband is verboden. Maximale groepsgrootte is 2 personen. Helaas, maar het is niet anders! Zo gauw er verandering in deze maatregel komt zullen wij u informeren. Thuis sporten is niet verboden, het wordt zelfs aangeraden. Met enige creativiteit is dat goed te doen.

Met een sportieve groet,

Het bestuur van 50+ Sport en Spel

                                                                            Heelsum, 18 november 2020

Beste leden van 50+ Sport en Spel

Het blijven woelige en onzekere tijden omdat het coronavirus voorlopig nog niet verdwenen is. Wij zijn als bestuur blij met alle ondersteuning die we zowel van de leden als van onze sportleiders gekregen hebben. Ook uit de discussies op de algemene ledenvergadering begin oktober kwam goede feedback Dat stimuleert ons ondanks alle beperkingen om onze lessen wanneer dat mogelijk is, te blijven aanbieden. Dit onder zo veilig mogelijke omstandigheden.

Na de zomer konden we weer voorzichtig met onze indoor-lessen beginnen. Toen hebben al een aantal leden aangegeven voorlopig wegens corona nog niet te komen. Anderen die niet buiten wilden sporten kwamen juist wel weer.

Natuurlijk moet iedereen zijn eigen afwegingen qua risico en veiligheid maken zeker in deze tijd, wij begrijpen ook de aarzeling waar eenieder mee te maken heeft.

Voor degenen die toch graag aan hun conditie willen werken hopen we binnenkort de lessen op basis van de afspraken in oktober daarover (op de plaats bewegen, afstand-houden en materialen schoonmaken na afloop) in deze aangepaste vorm binnen weer voort te zetten.

De afgelopen twee weken hebben we daar helaas van moeten afzien, omdat groepslessen niet waren toegestaan.

We hebben inmiddels de laatste maatregelen van het kabinet van afgelopen dinsdag   (17 november) geëvalueerd en willen op maandag 23 november weer beginnen met onze lessen in aangepaste vorm, net als we dat in oktober gedaan hebben. De groepsindeling blijft hetzelfde.

Mocht echter de opkomst sterk veranderen dan zullen we in overleg met de contactpersonen en de sportleiders ons hierover nader beraden.

Wij gaan vol goede moed verder, maar hopen natuurlijk dat de verschillende maatregelen met name begin volgend jaar verlicht zullen worden, zodat er weer wat meer mogelijkheden zijn om ook weer iets van spel in onze lessen te introduceren.

Hopelijk voelen degenen die momenteel niet sporten zich dan ook weer wat veiliger om de draad weer op te pakken. Houdt in elk geval contact met uw eigen groep.

Het lijkt nog ver weg, maar wij wensen nu alvast eenieder goede kerstdagen toe, blijf in de tussentijd met elkaar in contact, ook een briefje, telefoontje of gesprekje op straat kan de eenzaamheid een beetje verlichten

Met hartelijke groet.

Namens het Bestuur van 50+ Sport en Spel

Klaas Siccama

Voorzitter

3 november 2020

Aan de leden van 50+ Sport en Spel.

Vanavond is tijdens de persconferentie door premier Rutte bekend gemaakt
dat de komende twee weken geen sportlessen aan groepen mogen worden
gegeven.
Dat betekent dat ook de lessen van 50+ Sport en Spel de komende periode
geen doorgang kunnen vinden. De verscherping van de maatregelen gaat in
op woensdag avond 4 november om 22.00u. Dat zou betekenen dat de
woensdag avond groepen strikt genomen nog les zouden kunnen krijgen op 4
november. In onderling overleg heeft het bestuur besloten om ook die
lessen te laten vervallen. We willen als vereniging niet de grens gaan
opzoeken van wat nog net mag. Daarnaast geeft het per direct schrappen
van de lessen voor iedereen duidelijkheid.
Het opschorten van de lessen duurt t/m 21 november. Op 17 november wordt
er weer een persconferentie gegeven. Op grond daarvan kunnen er door ons
verdere plannen bekend gemaakt worden.

Het is jammer dat we onze sportlessen moeten onderbreken, maar het is
even niet anders. Het gaat tenslotte om ieders veiligheid en gezondheid.
We hopen dat we weer snel kunnen gaan sporten, we houden u op de hoogte.

Blijf gezond!!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Elly Koot secretaris 50+ Sport en Spel

22 oktober 2020

Het bestuur van 50+ Sport en Spel heeft voor de komende periode een protocol opgesteld waarmee veilig gesport kan worden door de leden van onze vereniging. Uitgangspunt zijn de maatregelen zoals deze gelden vanaf 14 oktober 2020. Vanaf die dag  werd een gedeeltelijke lock down  van kracht, in principe voor 4 weken.

In de maatregelen staat voor binnensporten het volgende:
“Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen, zijn toegestaan.”

Dit uitgangspunt hanteren we bij het sporten in de zalen. Ieder sport binnen de eigen cirkel, op en rondom de eigen mat.
Om tegen te gaan dat de vertrekkende en de aankomende groep elkaar hinderen, zal bij opeenvolgende lessen een korte pauze worden ingelast: De eerste groep vertrekt 5 minuten eerder en de aankomende groep start 5 minuten later. Voordeel hiervan is ook dat de ventilatie dan werkt zonder dat er mensen in de zaal zijn.


We gaan er van uit dat iedereen in zijn of haar eigen groep sport. Voor een eventueel contact onderzoek kan dan uitgegaan worden van de leden van de hele groep. Alleen als er “gasten” een of twee keer mee willen sporten dan is het van belang dat hun naam en het tijdstip van sporten worden genoteerd.

Voor het sporten zelf bij 50+ Sport en Spel gelden de volgende uitgangspunten

– Bij het betreden van het gebouw worden de handen gedesinfecteerd.

-In de binnenruimte, dus op weg naar de zaal, draagt iedereen een mondkapje.

-Ieder neemt een eigen handdoek mee om op de mat te leggen.

-De sporters blijven op hun plaats met onderling altijd anderhalve meter afstand.

-Hou altijd 1,5 meter afstand, dus ook voor en na het sporten op de mat.

-Voor en na het sporten de handen desinfecteren.

-Na gebruik de sport materialen schoonmaken.

-Volg de protocollen zoals die voor het gebouw gelden op.

-Kom in je sportkleren, de kleedkamers zijn afgesloten.

-Kom precies op tijd, zeker niet te vroeg.

Het kan zijn dat je – ondanks de aangegeven veiligheidsmaatregelen- toch besluit om een tijdje niet mee te sporten. Ieder maakt hierin immers zijn of haar eigen afweging. Een aantal leden heeft al aangegeven bij de groepscontactpersoon dat ze een tijdje niet komen sporten. Aan de leden die met deze nieuwe gedeeltelijk lock down besluiten ook even niet te sporten het verzoek om dat te melden bij de groepscontactpersoon.

In principe gaat deze manier van sporten voor 3 weken gelden, vanaf maandag 26 oktober. Zoals zoveel in deze Corona tijden, alles kan altijd weer veranderen. Wij proberen jullie zo veel en zo snel mogelijk op de hoogte te houden.

Bijgaand een voorbeeld van de zaal indeling bij sporten in de gymzaal (256 m2 ).

Zoals je kunt zien: Ook met 1,5 meter afstand kunnen er nog aardig wat mensen individueel sporten. Wij houden als vereniging een max van 12 mensen aan in de gymzaal. In de 1/3 sporthal (365 m2 ) is het maximum aantal 14, in de 2/3 sporthal (735 m2 )houden we een max aan van 18 personen.

augustus 2020

Beste leden van onze Vereniging 50+ Sport en Spel en andere geïnteresseerden,

Wij kijken terug op een enerverend jaar, waarbij het sporten met elkaar vanwege Corona helaas tijdelijk niet mogelijk was.

We zijn blij dat we met medewerking van onze sportleiders in een later stadium buitenactiviteiten konden aanbieden. Zelfs in de vakantieperiode was er meer interesse voor, dan we hadden verwacht.

Binnenkort begint het reguliere sportseizoen weer. We hebben als bestuur besloten om dit in te laten gaan op maandag 31 augustus 2020, zodat ook de   vijf maandaggroepen meteen volgende week weer kunnen beginnen.

Het sporten zal plaatsvinden onder de bekende Corona adviezen, waaronder met name 1,5 m afstand houden (ook vóór en ná het sporten).

Alle accommodaties staan weer tot onze beschikking, voor details over het gebruik, zie bijgevoegde informatie.

Iedereen kan weer sporten in zijn eigen groep. De sportafspraken lopen weer gewoon via uw eigen contactpersoon.

We streven ernaar om per groep zóveel deelnemers te hebben dat het mogelijk blijft voldoende afstand te houden.  Op grond van de ervaringen in de eerste weken zullen er mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden. 

De groepslessen vinden grotendeels op dezelfde tijd plaats, de dinsdaggroep In Wolfheze is gelukkig weer terug naar de dinsdagochtend.

Lees de bijgaande informatie over het weekrooster goed: een aantal lessen begint namelijk even eerder of later.

Wij verheugen ons, dat u binnenkort weer kunt komen sporten.

Met hartelijke groet,

Namens het Bestuur,

Klaas Siccama – Voorzitter

augustus 2020

Het bestuur van 50+ Sport en Spel heeft voor de komende periode een protocol opgesteld waarmee veilig gesport kan worden door de leden van onze vereniging. Daarbij is in overweging genomen dat veel van onze leden binnen de kwetsbare groep vallen én dat onze vorm van sporten geen contactsport is.
We gaan er van uit dat iedereen in zijn of haar eigen groep sport. Voor een eventueel contact onderzoek kan dan uitgegaan worden van de leden van de hele groep. Alleen als er “gasten” mee sporten dan is het van belang dat hun naam en het tijdstip van sporten worden genoteerd.

Voor het sporten zelf bij 50+ Sport en Spel gelden de volgende uitgangspunten

 • De sporters houden onderling altijd anderhalve meter afstand.
 • Voor en na het sporten de handen desinfecteren.
 • Na gebruik de sport materialen schoonmaken.
 • Neem voor het gebruik van de matten een eigen handdoek mee.
 • Lees de protocollen voor het gebruik van de gebouwen goed door en handel er naar.


In Doelum is een protocol opgesteld voor het gebruik van het gebouw. De gemeentelijke gymzalen hanteren een eigen protocol. Deze protocollen worden meegestuurd.

augustus 2020

Protocol voor het gebruik van de gemeentelijke zalen:

Voor het gebruik van de gemeentelijke zalen geldt:

Houd 1,5 m afstand, voor, tijdens en na het sporten, dus ook in de gangen en kleedkamers.

Er zijn looproutes aangegeven en er zijn desinfectiepalen aanwezig.

Gebruik kleedkamers en (sanitaire) faciliteiten

Omkleden:

 • Voor en na de les, training, sportactiviteit dienen zowel de leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers en coaches hun handen te wassen of te desinfecteren. Hiervoor zijn desinfectiepalen aanwezig.
 • Verenigingen/huurders maken zelf na afloop van een activiteit de gebruikte materialen in de ruimte of berging schoon.
 • Douche- en toiletgebruik
 • We vragen u zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen;
 • Sporters en medewerkers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
 • Toiletbezoek in sporthal/gymzaal dient tot een minimum beperkt te worden;
 • Doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is;

Registratie deelnemers

 • Vereniging/huurder heeft de verantwoordelijkheid om  tijdens activiteiten van huurders/verenigingen in de gaten te houden of mensen geen corona-achtige verschijnselen hebben en ze zo nodig weg te sturen;
 • Verenigingen/huurders registreren zelf wie wel/niet aanwezig was tijdens een activiteit. Zo nodig worden die gegevens opgevraagd t.b.v. bron- en contactonderzoek;
 • Elke vereniging/huurder heeft zijn eigen corona-coördinator tijdens een activiteit. Die zorgt voor handhaving van de maatregelen binnen de groep.

Ventilatie

Alle gemeentelijke zalen zijn gecontroleerd en kunnen voldoende geventileerd worden. Daarom verzoeken u wij om tijdens het sporten de deuren en ramen te openen.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!!!

28 juni 2020

Beste Leden van 50+ Sport & Spel                                                          

Afgelopen week zijn er een aantal versoepelingen doorgevoerd in de beheersing van het Corona virus. Het kabinet heeft o.a. aangegeven dat er ten aanzien van sporten meer mogelijk is. Contactsporten waarbij 1,5 meter afstand onmogelijk is, zoals voetbal en hockey worden weer toegestaan en er mag weer binnen gesport worden. De anderhalve meter maatregel blijft echter het uitgangspunt, evenals de hygiëne maatregelen zoals door het RIVM aangegeven.

De komende vakantie periode wordt aan de leden van 50+ Sport en Spel een extra mogelijkheid geboden om te sporten. Het aanbod aan uren is daarbij beperkt en daarom kunnen mensen van diverse groepen gezamenlijk gaan sporten. Voorlopig vinden de lessen in de buitenlucht plaats.


Het bestuur van 50+ Sport en Spel heeft voor de komende zomerperiode een protocol opgesteld waarmee veilig gesport kan worden door de leden van onze vereniging. Daarbij is in overweging genomen dat veel van onze leden binnen de kwetsbare groep vallen én dat onze vorm van sporten geen contactsport is. Verder is het voor een eventueel contact onderzoek van belang dat bekend is wie er wanneer mee gesport hebben.

Het protocol ziet er als volgt uit:

 • De sporters houden onderling altijd anderhalve meter afstand.
 • Voor aanvang van het sport uur vraagt de sportleider aan de deelnemers zijn/haar naam te noteren. De sportleider bewaart die gegevens minimaal 14 dagen.
 • Vanuit het bestuur wordt iedere week een mail verstuurd aan de leden met het sport programma voor de komende week.
 • Op de website van 50+ Sport en Spel komt het volledige programma van de zomerperiode. Eventuele plotselinge veranderingen bij bv. hitte of regen worden daar bijgewerkt.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van 50+ Sport en Spel,

Elly Koot, secretaris

Donderdag 7 mei 2020

Beste leden van 50+ Sport en Spel                                                

De premier heeft woensdagavond jl. aangegeven dat buitensporten onder bepaalde voorwaarden voor iedereen vanaf maandag 11 mei weer mag. Binnen sporten mag nog niet. Hopelijk kan dat weer per 1 september.

Dit betekent dat in principe ook wij buiten zouden mogen sporten. Als bestuur ondersteunen wij dit van harte en zijn met de sportleiders in overleg hoe dit per groep ingevuld kan worden.

We moeten ons houden aan de volgende voorwaarden:

 • Natuurlijk moet met de 1,5 m afstandsbeperking goed rekening gehouden worden.
 • Tijdens dit sporten zal er geen gelegenheid zijn voor uitgebreid sociaal contact. Kantines etc. zijn niet open en ook douches en toiletten kunnen niet gebruikt worden. U dient zich dus voordien te kleden op de betreffende sport (bv wandelen) en u mag niet blijven hangen om met elkaar te praten.
 • Verder mag u niet meedoen als u hoest of proest of koorts heeft. U moet zich natuurlijk van tevoren afvragen of u mee wil doen, in geval van twijfel dient u uw huisarts te raadplegen.

Voor verdere details zult u zodra er meer bekend is door uw contactpersoon of direct door de betreffende sportleider worden benaderd.

Graag dan melden of u wel of niet mee gaat doen, dit ook in verband met het aantal deelnemers per groep.

Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik kunt maken om weer meer te bewegen en wensen u een goede gezondheid.

Over het binnensporten per 1 september krijgt u t.z.t. nader bericht.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,

Ton Marijnissen

maart 2020

Voor leden, door leden!                 

Het bestuur roept u allen op om mee te doen aan de campagne om meer leden te werven. Sommige groepen tellen momenteel te weinig leden om financieel gezond te draaien. Als we in de kleine groepen meer leden krijgen, hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele samenvoegingen van groepen.

We doen hierbij een beroep op uw netwerken. Als u een nieuw lid aanbrengt, en dat lid wordt daadwerkelijk ingeschreven, dan krijgt u € 10,- korting op uw eerstvolgende contributiebetaling. Als u twee nieuwe leden aanbrengt, krijgt u € 20,- korting. En als u flink uw best doet kunt u theoretisch gezien gratis sporten! Wie wil dat niet?

Daarom vragen wij alle leden van 50+ Sport & Spel om in uw omgeving rond te kijken, familie, vrienden of buren te enthousiasmeren voor de gezellige sporturen, en deze aspirant-leden uit te nodigen voor een paar sport-uren.

Houdt u wel rekening met de maximale groepsgrootte van 18 sporters voor de gymzaal en 20 sporters voor de sporthal (de Renkum maandagmiddag 1 groep en de Renkum woensdag 1 groep zitten nu vol). De contactpersoon kan u informeren over de groepsgrootte.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur 50+SportenSpel

Klik op onderstaande link voor de Nieuwsbrief juni 2019.

50Plus Nieuwsbrief juni 2019

http://www.50plussportenspel.nl/nieuwsbrief-juni-2019/


Klik op onderstaande link om onze privacyverklaring te lezen. De privacy-wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Privacyverklaring 50+ sport en spel


De invloed van lichamelijke activiteit op vitaliteit: Presentatie van de heer De Greef op onze Algemene Leden Vergadering van 5 oktober 2017 – klik hieronder.

http://www.50plussportenspel.nl/presentatie-hr-de-greef/